5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (5 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na macedońskiego

Tłumacz przysięgły języka macedońkiego w Polsce - to osoba zaufania publicznego, która jest uprawniona do tłumaczenia dokumentów oraz ich poświadczania z języka macedońkiego na język polski (tłumaczenia przysięgłe macedońko-polskie) a także z języka polskiego na język macedońki (tłumaczenia przysięgłe polsko-macedońkie).

Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje tłumaczenia dokumentów (przysięgłe, specjalistyczne oraz zwykłe) w języku macedońskim w Warszawie.

Termin realizacji tłumaczenia – 2-3 dni robocze.
Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu.

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia:

- zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami,

- uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami.

Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na macedoński - 80 złotych  za stronę rozliczeniową.

  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z macedońskiego na polski - 70 złotych za stronę rozliczeniową.

  • Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na macedoński - 80 złotych za stronę rozliczeniową.

  • Tłumaczenie przysięgłemacedońskiego na polski - 70 złotych za stronę rozliczeniową.


Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

Na podstawie Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacze przysięgli języka macedońskiego (tzw. tłumacz przysięgły macedoński) naszej agencji sporządzai poświadczatłumaczenia z języka polskiego na język macedoński (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) polsko - macedońskie), z języka macedoskiego na język polski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) macedońsko – polskie), sprawdzai poświadczatłumaczenia sporządzone przez inne osoby oraz sporządzapoświadczone odpisy pism w języku macedońskim, a także sprawdzają i poświadczaodpisy pism, które były sporządzone w języku obcym (macedońskim) przez inne osoby i dokonują tłumaczenia ustne. Kierując się przysięgą złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, wykonują powierzone im obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.

Jednocześnie przestrzegaobowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych.

Tłumacz przysięgły macedoński gwarantuje wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie.

 

Powrót do poprzedniej strony.